آیا «ماستودن، نسخه شکست آزادی بیانه»؟

کاربری روی توییتر، ماستودون را «نسخه شکست آزادی بیان» نامیده است. آیا چنین است؟ fediverse.blog/~/آزاد/آیا-ماست

Follow

@ahangarha
توی کره زمین میلیارد ها نفر هستیم با میلیارد ها سلیقه و فکر های مختلف حتی اثرانگشت من با شما یکی نیست .

هر کاری کنی حتی ماست سیاه رو هم سفید کنی باز یکی پیدا میشه که ایراد بگیره.

البته جواب هایی خوبی برای ماستودون داده بود ولی خب بهترین کار اینه که ها را به حال خودشان رها کنیم.

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.