نخواستم به بوقی که دانیال ریبوقیده بود پاسخ بدم چون پست اصلی برای یکی دیگه بود که نمیشناختم.
واقعا متاسفم برای افرادی که این استاد‌ها رو بیشعور خطاب میکنن.
بیشعوری از خودتون هست دوستان. فرق بیشعوری با کرونا تو اینه که از راه دور هم منتقل میشه، مسری‌تره و البته بسایر خطرناک‌تر.

Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.