ممکنه بپرسید چرا سیاست‌مداران آمریکایی با برنامه‌ریزی شده بودن بارداری مخالفن. پاسخش واضحه: چون نظام سرمایه‌سالاری انسان‌ها رو موجودیت‌های دارای ارزش نمی‌دونه. در نگاه راست، تنها چیز ارزشمند، چیزیه که بقیه رو از حقشون محروم و اون حق رو‌به سود اون‌ها مصادره کنه!
#سقط_جنین

@danialbehzadi
با قسمت بارداریش کار ندارم. من همیشه با اون‌هایی که هم به اخلاق(مطلق، نه نسبی) اعتقاد داشتن و هم به بهشت و جهنم اعتقاد نداشتن مشکل داشتم. تفکرشون دچار تناقضه اگر به نتیجه اعمال اعتقاد نداریم نمیتونیم به چیزی تحت عنوان اخلاق اعتقاد داشته باشیم ولی این جمله که «در نگاه راست، تنها چیز ارزشمند، چیزیه که بقیه رو از حقشون محروم و اون حق رو‌به سود اون‌ها مصادره کنه!» کاملا با تفکر منکر بهشت و جهنم، سازگاره.

@danialbehzadi
الان که بیشتر دقت کردم دیدم در این طرز فکر [در نگاه راست، تنها چیز ارزشمند، چیزیه که بقیه رو از حقشون محروم و اون حق رو‌به سود اون‌ها مصادره کنه!] چیزی به عنوان حق هم تعریف نمیشه. به نظرم اینجوری گفته بشه درست‌تره: در نگاه راست، تنها چیز ارزشمند، چیزیه که بقیه رو از دارایی‌شون محروم و اون دارایی رو‌به سود اون‌ها مصادره کنه!

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.