نرم‌افزار پیام‌رسان داینو، یه کارخواه XMPP با پشتیبانی از پروتکل رمزنگاری OMEMO برای میزکار #گنوم و باقی میزکارهای GTK مثل XFCE معرفی شد.
#نرم‌افزار_آزاد
dino.im/blog/2020/01/dino-0.1-

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.