Otwarte standardy technologiczne są tworzone po to, aby ułatwić powstawanie konkurencyjnych produktów i wzmagać interoperacyjność pomiędzy naszymi urządzeniami i aplikacjami. Niestety od długiego czas(...)

internet-czas-dzialac.pl/odcin

Follow

@midline

super odcinek

"Cortana. Create React app" powaliło mnie XD

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.