داشتم با یه انگلیسی‌زبان که به #فارسی علاقه‌مند بود حرف می‌زدم؛ گفتم پیشوند Mah یعنی خیلی بزرگ! بعد برای این که بهتر متوجه بشه، مثال Mahbang رو زدم که بتونه با Big bang تطابقش بده…
گفت چه جالب! من یه ایرانی می‌شناسم، اسمش هست Mahboob!

@danialbehzadi
می‌گفتی ما یه ریس جمهور داشتیم، اسمش بود Mah مووود :)) و واقعا خیلی بزرگ بود :))

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.