What Family of Linux do you run?

Follow

:ubuntu: π—¨π—―π˜‚π—»π˜π˜‚ on server, :solus: π—¦π—Όπ—Ήπ˜‚π˜€ on PC.
@fatboy

Β· Β· Tusky Β· 0 Β· 0 Β· 1
Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.