La Declaració d'Autonomia digital és un fet MOLT important.

Just he acabat la traducció al català. Ajuda'm a difondre el missatge. Afegeix la traducció a altres idiomes.

Versió en català: mateuaguilo.com/privacy/2020/0

Follow

@spla saps si algú més ja ha traduit el document?

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.