Follow

La Declaració d'Autonomia digital és un fet MOLT important.

Just he acabat la traducció al català. Ajuda'm a difondre el missatge. Afegeix la traducció a altres idiomes.

Versió en català: mateuaguilo.com/privacy/2020/0

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.