Follow

RT @APD_GBA
| @APD_GBA publiceert vandaag talrijke opmerkingen op het wetsontwerp over (o.a.) het bewaren van metadata m.b.t. elektronische communicaties. De GBA wijst erop dat de verplichting om dergelijke gegevens te bewaren de uitzondering moet zijn, niet de regel.

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.