@olamundo@qoto.org gustaríame un navegador web de texto con interfaz gráfica (como Lagrange para Gemini), é lixeiro e ten unha boa interfaz

Se necesito Chromium, uso ungoogled-chromium, porque Vivaldi ten unha parte privativa e é lento

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.