@olamundo@qoto.org Espanhol e Galego

Uso navegadores gráficos porque ver os deseños de sitios mola, e para ler uso o "modo lectura" do navegador. E bloqueo anuncios, trackers e máis merda.

Brave é horrible polo tema blockchain-criptomoeda, e non é revolución cando baséase en Chromium e usa Google para buscar

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.