தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் இனிய பல அறிவிப்புகளில் ஒன்று.
சொற்குவையின்‌ சொற்கள்‌, தமிழ்‌ மின்‌ நூல்கள்‌, அரசுத்‌ தளங்களின்‌ உள்ளடக்கங்கள்‌ போன்றவை படைப்பாக்கப்‌ பொது உரிமத்தில்‌ வெளியிடப்படும்‌.
i.imgur.com/NXmNaPa.jpg

"The refusal to elevate Justice Kureshi to SC before his retirement as High Court judge will send a distressing message that judges who keep a check on the executive in accordance with their constitutional duties will be sidelined".

#JusticeKureshi

livelaw.in/columns/justice-kur

Show thread

You can now search through candidate(s) across 18 elections (since 2019) through flatgithub.com/kaarana/Affidav and access their affidavits.

This has taken the data from @ECISVEEP #Suvidha Candidate Affidavit Management system - affidavit.eci.gov.in and created a backup

Show thread

You can now search through candidate across elections (since 2019) through flatgithub.com/kaarana/Affidav.

This has taken the data from @ECISVEEP #Suvidha Candidate Affidavit Management system - affidavit.eci.gov.in/ and created a backup

Show thread

🥁Tandora🥁

This is to tell this countrymen, ~47000 affadivits of all people who stood in 18 elections conducted by @ECISVEEP since 2019 have been archived safely in @waybackmachine. Thank you @internetarchive

Indian Elections Affidavit Archival System - github.com/kaarana/AffidavitMa

elementary OS 6 makes great strides on the “get-able” front with the brand new installer. With just a few steps, you can install an entire operating system. The installer is designed to get the OS installed and nothing else; once it’s done, your device restarts to set up a user.

Show thread

So, no, Apple, this issue isn’t going away. And neither are we.

(Although a good number of us will likely stop using your products and developing for your platforms and start warning others to do the same.)

appleprivacyletter.com/

Show thread

is an imaginative new adventure game from @StudioInkyfox.

That's one man: Jonas Manke. He also created the stirring soundtrack.

WILL IT LINUX? Flawlessly, so far!

Retweet this (or boost it on Mastodon) if you want to see this game covered on the channel.

Help us to improve LibreOffice Calc! Our Design community is running a survey to see what users need. As we're a volunteer-driven project, we appreciate all feedback and help: design.blog.documentfoundation

Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.